ЈПП речни превоз

Превоз путника у јавном реченом превозу
14/02/2022

Врста поступка: ЈПП речни превоз

Врста предметауслуге

Контакт:  Пројектни тим, Секретаријат за јавни превоз

 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија

www.beograd.rs

sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs

Преузмите текст ИЗЈАВА О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (2) - овде

Преузмите текст ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ (3) - овде

Преузмите текст ИСПРАВКА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА ИЛИ ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (15) - овде

Преузмите текст ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ (4) - овде

Преузмите текст КД_УГОВОР РЕЧНИ 10.02.2022. - овде

Преузмите текст ОДГОВОР НА ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈАШЊЕЊИМА ИЛИ ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА - овде

Преузмите текст ИСПРАВКА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА ИЛИ ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (16) - овде


ЈПП:

Превоз путника у јавном речном превозу у Београду
30/12/2021

Врста поступка: ЈПП

Врста предметауслуге

Контакт:  Пројектни тим, Секретаријат за јавни превоз

 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија

www.beograd.rs

sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  30.12.2021. - овде

Преузмите текст КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 30.12.2021 - овде

Преузмите текст МОДЕЛ УГОВОРА 30.12.2021 - овде

Преузмите текст ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НАБАВЦИ ПЛОВИЛА - овде

Преузмите текст ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - овде

Преузмите текст ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - овде

Преузмите текст ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 30.12.2021 - овде

Преузмите текст ОПШТИ ДЕО - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ - овде

Преузмите текст ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 28.12.2021 - овде

Преузмите текст УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ - овде


Rестриктивни поступaк јавне набавке:

Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1
20/12/2021

Врста поступка: Рестриктивни поступак

Врста предметауслуге

Контакт: nabavke@bgmetro.rs

1. ОПШТИ ПОДАЦИ - 15.12.2021.

1. General Information PMC - 17.12.2021.

1. PDF General Information on Procurement final - 17.12.2021.

2.ОБИМ УСЛУГА - 15.12.2021. 

2. Scope of services - 17.12.2021.

3. ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР - 17.12.2021.

3. PDF Criteria for qualitative selection - 17.12.2021.

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - 17.12.2021.

4. PDF Contact award criteria Portal final - 17.12.2021.

5. УПУСТВО ЗА ПОНУЂАЧЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ - 17.12.2021.

5. PDF IInstructions to Tenderers final - 17.12.2021.

6. ОБРАЗАЦ 1 СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ - 17.12.2021.

6. Form 1 Schedule of offered price structure final - 17.12.2021. 

7. ОБРАЗАЦ 2 ТРОШКОВА - 15.12.2021. 

7. Form 2 Schedule of prices final - 17.12.2021.

8.1 ОБРАЗАЦ 3а СПИСАК ПРОДУЖЕНИХ УСЛУГА 15 KM - 15.12.2021.

8.1 Form 3a List of services provided TBM final - 17.12.2021.

8.2 ОБРАЗАЦ 3б СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА FIDIC - 15.12..2021.

8.2 Form 3b List of seervices provided FIDIC final - 17.12.2021.

8.3 ОБРАЗАЦ 3ц СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА EN Codes - 15.12.2021.

8.3 Form 3c List of services provided EN codes final - 17.12.2021.

9.1 ОБРАЗАЦ 4а ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА 15KM - 15.12.2021.

9.1 Form 4a Certificat of services provided TBM final - 17.12.2021.

9.2 ОБРАЗАЦ 4б ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА FIDIC - 15.12.2021.

9.2 Form 4b Certificate of services provided FIDIC final - 17.12.2021.

9.3 ОБРАЗАЦ 4ц ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА EN Codes - 15.12.2021.

9.3 Form 4c Certificate of services provided EN codes final - 17.12.2021.

10. МОДЕЛ УГОВОРА - 17.12.2021.

10. Draft Model Agreement PMC final - 17.12.2021.

10.1 PRILOG 1 OBIM USLUGA - 17.12.2021. 

10.1 PMC APPENDIX 1 SCOPE - 17.12.2021.

10.2 PRILOG 2 PODACI KOJE TREBA DA OBEZBEDI NARUCILAC - 17.12.2021.

10.2 PMC APPENDIX 2 INPUTS FINAL 17.12.2021.

10.3 PRILOG 3 NAKNADE I PLACANJA 17.12.2021.

10.3 PMC APPENDIX 3 REMUNERATION AND PAYMENT FINAL 17.12.2021.

10.4 PRILOG 4 PROGRAM 17.12.2021.

10.4 RMC APPENDIX 4 PROGRAMME FINAL 17.12.2021.

10.5 PRILOG 5 PRAVILA AJUDIKACIJE 17.12.2021.

10.5 RMC APPENDIX 5 RULES FOR ADJUDICATION FINAL 17.12.2021.

10.6 PRILOG 6 LISTA EKSPERATA 17.12.2021.

10.6 RMC APPENDIX 6 LIST OF EXPERTS FINAL 17.12.2021.

11. JAVNI POZIV - SEKTORSKI NARUCILAC 17.12.2021.

11. PDF PUBLIC INVITATION - SECTORAL PROCUREMENT FINAL 17.12.2021.

 


ЈПП са елементима концесије:

Поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на ноћним линијама на територији града Београда
22/10/2021

Врста поступка: ЈПП са елементима концесије

Врста предметауслуге

Контакт: Стручни тим, Секретаријат за јавни превоз

А: 27. марта 43-45, 11-000 Београд, Србија

W: www.beograd.rs

Е: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs

 

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  22.10.2021. - овде

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-исправка  05.11.2021. овде

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 22.10.2021. - овде

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ-исправка 05.11.2021. овде

Преузмите текст ДОДАТКА 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 22.10.2021. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 22.10.2021. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-исправка 05.11.2021. овде


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ - верзија 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
12/08/2021

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ 21.07.2021. - овде


Архива јавних набавки - услуге