О нама

Добро дошли на интернет презентацију Секретаријата за јавни превоз – Градске управе града Београда.

 

Секретаријат за јавни превоз је основан Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017), којом је дефинисано да преузима предмете, послове, архиву и др. од Секретаријата за саобраћај - Дирекције за јавни превоз, у оквиру које су наведени послови обављани почев од 01.02.2003. године.

 

Планови града Београда и Секретаријата за јавни превоз су усмерени ка томе да се кроз системско улагање и деловање на различитим пољима континуирано подиже ниво услуге јавног линијског превоза путника. У претходном периоду израђене су студије мреже линија јавног градског, приградског и локланог превоза у Београду, почела је примена новог тарифног система у оквиру кога је град територијално и ценовно подељен на 4 јасно дефинисане зоне са праведнијим односом цена за све кориснике јавног превоза, закључени су нови Уговори о јавно-приватном партнерству за обављање градског, приградског и локалног превоза путника у Београду којима су дефинисани виши критеријуми за обављање услуге превоза, планирају се и спроводе набавке нових возила (укључујући и возила на електрични погон) и улагања у инфраструктуру намењену јавном превозу.

 

Ово је место на коме ће грађани Београда и други корисници моћи да добију све информације у вези са функционисањем јавног линијског превоза путника на територији града Београда и упознају се са предстојећим новинама које за циљ имају унапређење квалитета услуге јавног превоза. Циљ свих нас је да комуникацијом са корисиницама јавни превоз у Београду постане квалитетнији и бољи, репрезентативан и препознатљив, при чему од ове локације очекујемо да буде једно од места најдинамичније комуникације и размене информација.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА:

 

 1. Сектор за економске послове
 • Одељење за економско – финансијске послове;
 • Одељење за праћење и контролу корисника буџетских средстава.
 1. Сектор за нормативно-правне послове и послове јавних набавки
 • Одељење за нормативне и управно-правне послове;
 • Одељење за јавне набавке и опште послове.
 1. Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза
 • Одељење за планирање;
 • Одељење за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу;
 • Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза;
 • Одељење за развој и унапређење јавног линијског превоза.
 1. Сектор за тарифне системе и контролу
 • Одељење за тарифне системе;
 • Одељење за контролу система.
 1. Сектор за управљање превозом путника, ред вожње, обрачун и контролу рада превозника:
 • Одељење за мониторинг и управљање:
 • Одсек за мониторинг и управљање градским превозом путника;
 • Одсек за мониторинг и управљање приградским превозом и на минибус експрес линијама.
 • Одељење за израду реда вожње;
 • Одељење за обрачун транспортног рада и контролу превозника.
 1. Сектор за такси превоз
 • Одељење за управно-правне послове из области такси превоза;
 • Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове.
 1. Сектор за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку
 • Одељење за јавни шински и речни превоз.

ОПИС ПОСЛОВА:

 

Секретаријат за јавни превоз обавља послове који се односе на:

 

 • јавни превоз путника који се обавља на територији града, и то: организацију, начин обављања и коришћења градског и приградског превоза путника, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника, осим за места за које је прописана надлежност друге организационе јединице;
 • организацију и начин обављања ванлинијског превоза;
 • превоз градском железницом;
 • организацију превоза у локалној линијској пловидби;
 • организацију и начин обављања такси превоза;
 • издавање решења о испуњености услова за обављање лимо сервиса, вођење евиденције превозника који имају право на обављање лимо сервиса и утврђивање испуњености услова за обављање лимо сервиса;
 • спровођење јавних набавки у области јавног превоза;
 • унапређење енергетске ефикасности у систему јавног транспорта путника;
 • развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника и информисање корисника;
 • студијско-аналитичке послове у области пројектовања и изградње саобраћајне инфраструктуре;
 • режиме јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);
 • управљање и одржавање лифтова који су у јавној својини града и који су саставни део опреме јавне саобраћајне инфраструктуре у функцији јавног градског и приградског превоза путника;
 • одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским колосеком намењеним искључиво за кретање возила јавног превоза путника;
 • одржавање зелених површина оквиру трамвајских баштица;
 • саобраћајно – техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке планове) и израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • тарифну политику и контролу прихода и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и другим прописима;
 • надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза.

ЛИНКОВИ