header image

Издавање сагласности за измену режима

Када се извођење радова или организација манифестација врши на јавним саобраћајним површинама на којима се одвија и јавни саобраћај, инвеститор или извођач радова је дужан да прибави сагласност за посебну организацију и измену режима јавног саобраћаја.

У оквиру Одељења за режим саoбраћаја ЈГП-а – Секретаријата за јавни превоз, издају се сагласности на посебну организацију и измене режима јавног саобраћаја, услед:

  • Извођења радова на јавним саобраћајним површинама;
  • Заузећа јавних саобраћајних површина због организација манифестација.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗМЕНЕ РЕЖИМА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИМ ПОВРШИНАМА (коловоз, тротоар, тргови)

Инвеститор или извођач радова је дужан да Секретаријату за јавни превоз на писарници Градске управе града Београда у Улици 27. марта 43-45, шалтер број 9, доставити:

  • Захтев за заузеће јавне саобраћајне површине у коме је неопходно навести локацију на којој се изводе радови, као и прецизне рокове почетка и завршетка радова – пример захтева можете погледати овде, као и

  • Саобраћајни пројекат (код организације манифестација подносилац захтева је у обавези да поднесе захтев Секретаријату за јавни превоз са одговарајућом скицом (саобраћајни пројекат уколико се манифестација одржава на коловозу)).

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ на основу члана Члана 46а. Одлукe о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017), Члана 154. став 1. и 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС) и Члана 21. Одлуке о улицама и некатегорисаним путевима (''Сл. лист Града Београда'', бр.03/01, 15/05, 29/07), којима је дефинисано да су надлежности Секретаријата за јавни превоз поред осталог, режим јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.), затим да део пута на коме се изводе радови мора бити обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом на основу саобраћајног пројекта, на који сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе, као и да се заузеће делова улица и локалних путева, а нарочито раскопавање, може се обављати само на основу дозволе са техничким условима, коју издају ЈП "Путеви Београда" , уз претходно прибављену сагласност организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја (као и јавног саобраћаја), ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПОСЕБНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И ИЗМЕНУ РЕЖИМА ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА, док трају грађевински радови дефинисани саобраћајним пројектом, који уз писани захтев подноси инвеститор или извођач радова. Саобраћајни пројекат мора бити оверен од стране овлашћеног пројектанта саобраћајне сигнализације и приложен у најмање 2 примерака. Уз захтев и саобраћајни пројекат потребно је доставити:

- доказ о плаћеној градској административној такси за подношење захтева - 330 динара према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београд

 

- доказ о плаћеној такси за издавање сагласности за заузеће јавне површине због извођења радова и манифестација – 6.682 динара, према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београда 


Напомена:
Сагласност Секретаријата важи само уз решење које издаје надлежна организациона јединица за управљање и одржавање путева, те је неопходно да се извођач или инвеститор посебним захтевом обрати и овој организационој јединици.