header image

Планови и локацијски услови

На основу ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ (Сл.глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА (,Службени лист Града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) од 01.01.2022. године за списе и радње из области јавног превоза које обавља организациона јединица Градске управе града Београда - Секретаријат за јавни превоз, врши се наплата следећих административних такси:

 

1. ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (просторне и урбанистичке планове):

Према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021), члан 47б. Орган, посебна организација, односно ималац јавних овлашћења, издаје услове и податке за израду планског документа без накнаде и таксе, осим накнаде стварних трошкова (материјални трошкови).

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлуке о измени одлуке о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду просторних и урбанистичких планова:

- Текстуални део за саобраћај, правила уређења и правила грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
- Графички прилози – постојећа и планирана намена простора, саобраћајно решење са попречним профилима,
- Ситуациони план (у штампаном и електронском облику) са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде планских докумената (Сл. гласник РС, број 32/2019), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС, број 105/13, 119/13 и 93/15)).
- На графичким прилозима приказати: границу плана, намену површина (постојеће и планирано), положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), планиране попречне профиле саобраћајница, регулационо-нивелациони план.

 

2. Издавање САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЦИЉУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Садржина, поступак и начин издавања локацијских услова од стране надлежног органа у поступку обједињене процедуре се врше према "Закону о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021)", "Уредби о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/2020)", "Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 68/2019)" и др. законским и подзаконским актима.

Подносилац захтева се обавештава путем обједињене процедуре о висини стварних трошкова за достављање услова од имаоца јавног овлашћења.

- доказ о плаћеној градској административној такси за подношење захтева - 330 динара према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београд

 

- доказ о плаћеној такси за издавање сагласности за саобраћајно-техничке услове који се односе на функционисање јавног превоза у циљу издавања локацијских услова – 4.858 динара, према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београда 

 

3. Издавање МИШЉЕЊА И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-ус, 24/11, 121/12, 42/13-ус, 50/13-ус, 98/13-ус, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021) и Одлука о локалним административним таксама (Службени лист града Београда, бр. 106/2020, 108/2020 – исправка, 93/2021) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације:

- Захтев инвеститора,

- Tекстуални део за саобраћај, правила уређења и грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,

- Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози,

- Сепарат пројекта оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом инжењерске коморе у једном примерку (који обавезно садржи саобраћајно решење: ситуациони план са приказом планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15).

На графичким прилозима приказати: границу плана урбанистичког пројекта, садржај објеката на парцели, идејно решење саобраћајног прикључка на јавни пут, положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), попречне профиле саобраћајница, нивелациони план.

- У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.

- доказ о плаћеној градској административној такси за подношење захтева - 330 динара према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београ

 

- доказ о плаћеној такси за издавање мишљења и саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације – 5.951 динара, према Одлуци о локалним административним таксама за територију града Београда