header image

Делатност

Секретаријат за јавни превоз обавља послове који се односе на:

 • јавни превоз путника који се обавља на територији града, и то: организацију, начин обављања и коришћења градског и приградског превоза путника, који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника, осим за места за које је прописана надлежност друге организационе јединице;)
 • организацију и начин обављања ванлинијског превоза;
 • организацију и начин обављања ванлинијског превоза;
 • превоз градском железницом;
 • организацију превоза у локалној линијској пловидби;
 • организацију и начин обављања такси превоза;
 • издавање решења о испуњености услова за обављање лимо сервиса, вођење евиденције превозника који имају право на обављање лимо сервиса и утврђивање испуњености услова за обављање лимо сервиса;
 • спровођење јавних набавки у области јавног превоза;
 • унапређење енергетске ефикасности у систему јавног транспорта путника;
 • развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника и информисање корисника;
 • студијско-аналитичке послове у области пројектовања и изградње саобраћајне инфраструктуре;
 • режиме јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);
 • управљање и одржавање лифтова који су у јавној својини града и који су саставни део опреме јавне саобраћајне инфраструктуре у функцији јавног градског и приградског превоза путника;
 • одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским колосеком намењеним искључиво за кретање возила јавног превоза путника;
 • одржавање зелених површина оквиру трамвајских баштица;
 • саобраћајно – техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке планове) и израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • тарифну политику и контролу прихода и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и другим прописима;
 • надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена делатност јавног линијског превоза.