Stajališna oznaka

О нама

Добро дошли на интернет презентацију Секретаријата за јавни превоз – Градске управе града Београда.

Секретаријат за јавни превоз је основан Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017), којом је дефинисано да преузима предмете, послове, архиву и др. од Секретаријата за саобраћај - Дирекције за јавни превоз, у оквиру које су наведени послови обављани почев од 01.02.2003. године.


Планови града Београда и Секретаријата за јавни превоз су усмерни ка томе да се кроз системско улагање и деловање на различитим пољима континуирано подиже ниво услуге јавног линијског превоза путника. У претходном периоду израђене су студије мреже линија јавног градског, приградског и локланог превоза у Београду, почела је примена новог тарифног система у оквиру кога је град територијално и ценовно подељен на 4 јасно дефинисане зоне са праведнијим односом цена за све кориснике јавног превоза, закључени су нови Уговори о јавно-приватном партнерству за обављање градског, приградског и локалног превоза путника у Београду којима су дефинисани виши критеријуми за обављање услуге превоза, планирају се и спроводе набавке нових возила (укључујући и возила на електрични погон) и улагања у инфраструктуру намењену јавном превозу.


Ово је место на коме ће грађани Београда и други корисници моћи да добију све информације у вези са функционисањем јавног линијског превоза путника на територији града Београда и упознају се са предстојећим новинама које за циљ имају унапређење квалитета услуге јавног превоза. Циљ свих нас је да комуникацијом са корисиницама јавни превоз у Београду постане квалитетнији и бољи, репрезентативан и препознатљив, при чему од ове локације очекујемо да буде једно од места најдинамичније комуникације и размене информација. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Послови Секретаријата за јавни превоз обављају се у оквиру унутрашњих целина, сектора и одељења:
1.    СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ
Одељење за мониториг и управљање
Одељење за контролу рада превозника
Одељење за израду реда вожње
Одељење за обраду података, обрачун транспортног рада и анализу
2.    СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
Одељење за планирање
Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног превоза
Одељење за режиме саобраћаја ЈГП
3.    СЕКТОР ЗА ТАРИФЕ
Одељење за тарифне системе
Одељење за контролу система
4.    СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ШИНСКИ И РЕЧНИ ПРЕВОЗ И СОФТВЕРСКУ ПОДРШКУ
5.    СЕКТОР ЗА АУТО-ТАКСИ САОБРАЋАЈ

Одељење за опште послове у ауто-такси превозу
6.    СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за  економско финансијеке послове
Одељење за нормативно-правне послове и управно-правне послове
Одељење за јавне набавке и опште послове 


ОПИС ПОСЛОВА 
Секретаријат за јавни превоз обавља послове који се односе на:

 • начин обављања, коришћење, планирање и развој ЈЛПП-а на територији града Београда (који обухвата јавни линијски превоз путника аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, градском железницом, путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе);
 • праћење рада свих превозника у систему;
 • дефинисање елемената и израде реда вожње;
 • енергетску ефикасност и увођење нових технологија у области ЈЛПП-а;
 • тарифну политику и контролу прихода;
 • управљање објектима инфраструктуре ЈЛПП-а;
 • режиме јавног саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.); 
 • саобраћајно-техничке услове за планску документацију (просторне и урбанистичке планове) и израду урбанистичких пројеката;
 • спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • јавне набавке у области ЈЛПП-а; 
 • информисање корисника ЈЛПП-а;
 • организацију превоза у линијској пловидби;
 • организацију и начин обављања ауто-такси превоза као и изнајмљивањем возила са возачем "LIMO SERVISA" на територији града Београда.