СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

Одељење за планирање

 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове);
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичких пројеката;
 • спровођење обједињене процедуре у поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације;
 • израда идејних решења терминуса јавног градског превоза и стајалишта у склопу планске и техничке документације;
 • дефинисање саобраћајно-техничких услова и решења за реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење путева у циљу ефикасног функционисања јавног градског превоза;

Служба за планирање (од 01.01.2019.) – административне таксе

 1. ИЗДАВАЊЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (просторне и урбанистичке планове):

Према "Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС 64/2015), члану 45. Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената, по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана, достављају све тражене податке, без накнаде, у складу са Законом.

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл.глaсник РС, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду просторних и урбанистичких планова:

 • Текстуални део за саобраћај, правила уређења и правила грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Графички прилози – постојећа и планирана намена простора, саобраћајно решење са попречним профилима,
 • Ситуациони план (у штампаном и електронском облику) са приказом постојећег и планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом и Правилником о садржини, начину и постуку израде планских докумената (Сл. гласник РС, број 64/2015), са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС, број 105/13, 119/13 и 93/15)).
 • На графичким прилозима приказати: границу плана, намену површина (постојеће и планирано), положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), планирано попречне профиле саобраћајница, регулационо-нивелациони план.
 1. Издавање МИШЉЕЊА И САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл.глaсник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) доставити неопходну документацију за издавање услова за израду урбанистичко-техничке документације:

 • Захтев инвеститора,
 • Tекстуални део за саобраћај, правила уређења и грађења, са описом и образложењем планираног решења саобраћаја,
 • Ширу ситуацију обрађиване локације приказане на орто-фото подлози,
 • Сепарат пројекта оверен од стране одговорног пројектанта са лиценцом инжењерске коморе у једном примерку (који обавезно садржи саобраћајно решење: ситуациони план са приказом планираног решења израђен на подлози овереној од стране надлежног РГЗ-а, у складу са важећом законском регулативом, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15)).

На графичким прилозима приказати: границу плана урбанистичког пројекта, садржај објеката на парцели, идејно решење саобраћајног прикључка на јавни пут, положај комуналне инфраструктуре (постојеће и планирано), попречне профиле саобраћајница, нивелациони план.

 • У захтеву навести име и презиме особе за контакт и број телефона.
 • Доказ о уплати административних такса:

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 - тачка 1

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 43-501-18-5

Износ таксе: 310,00 динара

Пример уплатинице можете погледати – овде.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 - тачка 2.

Мишљења и саобраћајно-техничких услова који се односе на функционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке документације

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 52-501-18-2

Износ таксе: 5564,00 динара

Пример уплатинице можете погледати – овде.

 1. Издавање САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЦИЉУ ИЗДАВАЊА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Садржина, поступак и начин издавања локацијских услова од стране надлежног органа у поступку обједињене процедуре се врше према "Закону о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)", "Уредби о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 35/2015, 114/2015, 117/2017)", "Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 113/2015, 96/2016, 120/17)" и др. законским и подзаконским актима.

Подносилац захтева се обавештава путем обједињене процедуре о висини стварних трошкова за достављање услова од имаоца јавног овлашћења.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни број 1 – тачка 1

За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 43-501-18-5

Износ таксе: 310,00 динара

Пример уплатинице можете погледати – овде.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА тарифни бр. 6 тачка 1.

Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног превоза у циљу издавања локацијских услова

Прималац: Град Београд

Жиро рачун: 840-742241843-03

Модел и позив на број: 97 55-501-18-01

Износ таксе: 4473,00 динара

Пример уплатинице можете погледати – овде.